നബി(സ) അരുളി : “നിങ്ങളില്‍ ഒരാള്‍ വിവാഹം ചെയ്യുകയോ വേലക്കാരെ സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്‌താല്‍ അവന്‍ ഇപ്രകാരം പറയട്ടെ.

191.

اللّهُـمَّ إِنَّـي أَسْـأَلُـكَ خَيْـرَها، وَخَيْـرَ ما جَبَلْـتَهـا عَلَـيْه، وَأَعـوذُ بِكَ مِنْ شَـرِّها، وَشَـرِّ ما جَبَلْـتَهـا عَلَـيْه

:(حسن الألباني في سنن أبي داود:٢١٦٠ وفي سنن ابن ماجة:٢٢٥٢)

“അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നീ അസ്അലുക്ക ഖൈറഹാ, വഖൈറ മാ ജബല്‍തഹാ അലൈഹി, വഅഊദുബിക്ക മിന്‍ ശര്‍രിഹാ, വശര്‍രി മാ ജബല്‍തഹാ അലൈഹി.”

“അല്ലാഹുവേ! ഇവളുടെ (ശരീരം) കൊണ്ടുള്ള) നന്മയും, നീ ഇവളില്‍ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഇവളുടെ മനസ്സ്‌ അനുകൂലിക്കുന്നതിലെ നന്മയും ഞാന്‍ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു. ഇവളുടെ (ശരീരം കൊണ്ടുള്ള) തിന്മയില്‍ നിന്നും നീ ഇവളില്‍ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഇവളുടെ മനസ്സ് അനുകൂലിക്കുന്നതിലെ തിന്മയില്‍ നിന്നും ഞാന്‍ നിന്നോട് രക്ഷതേടുകയും ചെയ്യുന്നു.”

നബി (സ) അരുളി : “ഒരു ഒട്ടകം (വാഹനം) വാങ്ങിയവനും അതിന്‍റെ മേല്‍ കൈവെച്ചുകൊണ്ട് ഇതേ പ്രകാരം പ്രാര്‍ത്ഥിക്കേണ്ടതാണ്.”

190.

بَارَكَ اللهُ لَكَ ، وَبارَكَ عَلَيْكَ ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

:(صححه الألباني في سنن أبي داود:٢١٣٠ وفي سنن الترمذي:١٠٩١)

“ബാറക്കല്ലാഹു ലക്ക, വബാറക്ക അലൈക്ക, വ ജമഅ ബയ്നകുമാ ഫീ ഖൈര്‍.”

“അല്ലാഹു താങ്കള്‍ക്കുവേണ്ടി (താങ്കളുടെ ഇണയില്‍) അനുഗ്രഹം ചൊരിയട്ടെ. താങ്കളുടെ മേലും അല്ലാഹു അനുഗ്രഹം ചൊരിയട്ടെ. അല്ലാഹു എല്ലാ നന്മയിലും നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും ഇണക്കി ഒരുമിപ്പിക്കട്ടെ.”