266. അബ്ദുല്ലാഹിബ്നു അംറ്(റ) നിവേദനം: “നബി(സ) ദിക്റുകള്‍ ചൊല്ലുമ്പോള്‍ തന്‍റെ വലത് കൈകൊണ്ട് എണ്ണം പിടിക്കുന്നത് ഞാന്‍ കണ്ടു.”

Comments are closed.

Post Navigation