ജിബ്രീല്‍(അ) വന്നു നബി(സ)യോട് പറഞ്ഞു, (പിശാചിന്‍റെ വിട്ടുമാറാത്ത ചതി) മാറ്റുവാന്‍ ഇപ്രകാരം പറയുക:

247.

أَعُوذُ بكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ ولَا فَاجرٌ مِنْ شّرِّ مَا خَلقَ، وبَرَأَ وذَرَأَ، ومِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وِمنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فيهَا، ومِن شَرِّ مَا ذَرَأَ في الأَرْضِ ومِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وِمنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ والنَّهارِ، ومِنْ شَرِّ كُلِّ طارِقٍ إِلَّا طَارِقاً يَطْرُقُ بخَيْرٍ يَا رَحْمَنُ

:(صححه الألباني في السلسلة الصحيحة:٢٩٩٥ واحمد:٤١٩/٣ )

“അഊദു ബികലിമാതില്ലാഹി ത്താമ്മത്തില്ലത്തീ ലാ യുജാവിസുഹുന്ന ബര്‍റുന്‍ വലാ ഫാജിറുന്‍ മിന്‍ ശര്‍രി മാ ഹലഖ, വബറഅ വ ദറഅ, വ മിന്‍ ശര്‍രി മാ യന്സിലു മിനസ്സമാഇ വമിന്‍ ശര്‍രി മാ യഅ്റുജു ഫീഹാ, വമിന്‍ ശര്‍രി മാ ദറഅ ഫീല്‍-അര്‍ളീ വമിന്‍ ശര്‍രി മാ യഹ്രുജു മിന്‍ഹാ, വമിന്‍ ശര്‍രി ഫിതനില്ലൈലി വന്നഹാരി, വമിന്‍ ശര്‍രി കുല്ലി ത്വാരിക്കിന്‍ ഇല്ല ത്വാരിഖന്‍ യത്വ്-റുഖു ബി ഖൈരിന്‍ യാ റഹ്മാന്‍.”

“പുണ്യവാനോ കുറ്റവാളിക്കോ അതിരുതകര്‍ക്കാന്‍ കഴിയുന്നതല്ലാത്ത ‘അല്ലാഹുവിന്‍റെ സമ്പൂര്‍ണ്ണ വചനങ്ങള്‍ (ഖുര്‍ആന്‍)’ കൊണ്ട് അവന്‍ സൃഷ്ടിച്ചവയുടെ എല്ലാ തിന്മയില്‍ നിന്നും ഞാന്‍ അല്ലാഹുവോട് രക്ഷതേടുന്നു. ആകാശത്തില്‍ നിന്നിറങ്ങുന്നവയുടെയും, അവിടേക്ക് കയറിപോകുന്നവയുടെയും എല്ലാ തിന്മയില്‍ നിന്നും. അവന്‍ ഭൂമിയില്‍ വിതച്ചവയുടെയും അതില്‍ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നവയുടേയും എല്ലാ തിന്മയില്‍ നിന്നും. രാപകലുകളിലെ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളില്‍ നിന്നും. രാത്രി വന്നു ഭവിക്കുന്ന എല്ലാറ്റിന്‍റെയും (നന്മയുമായി വരുന്നവ ഒഴികെയുള്ളവയുടെ) തിന്മകളില്‍ നിന്നും പരമകാരുണ്യവാനേ (അല്ലാഹുവേ)! ഞാന്‍ നിന്നോട് രക്ഷതേടുന്നു.”

Comments are closed.

Post Navigation