ഭയപ്പെടുകയോ ഞെട്ടുകയോ ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഇപ്രകാരം പറയുക:

245.

لا إلهَ إلاّ اللّهُ

:(البخاري:٣٣٤٦ ومسلم:٢٨٨٠)

“ലാഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു.”

“യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ അല്ലാഹു അല്ലാതെ ഒരു ആരാധ്യനുമില്ല”

Comments are closed.

Post Navigation