227. നബി (സ) അരുളി : “വേദക്കാര്‍ നിങ്ങളോട് സലാം പറഞ്ഞാല്‍ നിങ്ങള്‍ പറയുക:

وَ عَلَيْكُم

:(البخاري : ٦٩٢٦ ومسلم ٢١٦٣ )

“വ അലൈക്കും”

(“നിങ്ങള്‍ക്കും”)

Comments are closed.

Post Navigation