ജാബിര്‍ (റ) നിവേദനം : ഞങ്ങള്‍ ഉയരം കയറുമ്പോള്‍ ഇപ്രകാരം പറയുമായിരുന്നു:

214.

اللهُ أَكْـبَر

“അല്ലാഹു അക്ബര്‍”. “(അല്ലാഹു ഏറ്റവും മഹാനും ഏറ്റവും വലിയവനുമാണ്.)”

ഞങ്ങള്‍ താഴോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോള്‍ ഇപ്രകാരം പറയുമായിരുന്നു:

سُبْـحانَ الله

:(البخاري : ٢٩٩٣)

“സുബ്ഹാനല്ലാഹ്”. (“അല്ലാഹു എത്രയധികം പരിശുദ്ധന്‍!”)

Comments are closed.

Post Navigation