വുദുവിലെ പ്രാര്‍ത്ഥനകളും ദിക്റുകളും :

12.

Download

بِسْمِ اللهِ
: (حسن الألباني في سنن الترمذي:٢٥)

“ബിസ്മില്ലാഹ്” (അല്ലാഹുവിന്‍റെ നാമത്തില്‍) എന്ന് പറഞ്ഞ് വുദു എടുക്കുക.

Comments are closed.

Post Navigation